Проектиране

“ГАЗТЕК БГ” АД извършва консултиране, проучване и проектиране на обекти на техническата инфраструктура в областта на водоснабдяването, газоснабдяването и телекомуникациите и свързани с тях системи и инсталации.

Нашият екип включва проектанти от различни специалности и всички имат призната правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

Според конкретните потребности на клиентите, ние можем да предложим индивидуални или комплексни решения:

-  Моделиране и хидравлично оразмеряване на тръбопроводни системи

-  Проектиране на преносни газопроводи и автоматични газорегулаторни станции (АГРС)

-  Проектиране на разпределителни водопроводни и газопроводни мрежи - съоръжения за редуциране на налягане и измерване разхода на газ

-  Проектиране на системи за електрохимична защита на стоманени тръбопроводи

-  Устройствени планове за избор на трасе на извънселищни проводи и местоположение на съоръжения

-  Геодезически измервания

-  Захранване с пропан-бутан или природен газ на обекти, несвързани с газопроводна мрежа

-  Проектиране на станции за зареждане на автомобили с компресиран природен газ

-  Проектиране на сградни газови инсталации на жилищни, обществени и промишлени обекти

- Проектиране на далекосъобщителни системи - свързани с телеметричното обслужване на газоразпределителната мрежа и предоставящи високоскоростен достъп до пакет услуги Triple play на крайните клиенти

Преносните и разпределителните газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди, работещи с природен газ са "съоръжения с повишена опасност" по смисъла на Закона за техническите изисквания към продуктите и подлежат на технически надзор при тяхното проектиране, монтаж, поддържане, ремонтиране и експлоатация.