Валентин Станчев
Изпълнителен Директор

Завършил е Минно - геоложки университет – София, специалност "Техника и технология на сондиране". Има следдипломна специализация по газоснабдяване и удостоверена пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Започва трудовия си път в "Газстроймонтаж", а от 1997 г. е в ОВЕРГАЗ като ръководител група.

От 2002 г. е Главен проектант "Газови мрежи" в "ГАЗТЕК БГ" АД. Участва в проектирането на преносни газопроводи и газоразпределителни мрежи на редица градове в Рeпублика България и ръководи проектирането на обект "Газово находище Галата".

Райко Вангелов
Зам. Изпълнителен директор

Завършил е Висшия инженерно строителен институт – гр. София, специалност Промишлено и гражданско строителство.

В продължение на 20 години работи в Газстроймонтаж като изминава пътя от проектант до Заместник генерален директор.
Участва в проектирането на газопроводи на територията на  България, Ирак и Сирия и  ръководи изграждането на транзитен газопровод до Турция, Гърция и Македония и компресорни станции.

В ОВЕРГАЗ работи от 1995 г. като заема длъжностите Директор "Маркетинг" и Директор "Проектиране".

Под негово ръководство са изработени проекти за обекти като ”Газово находище Галата”, ”Транзитен газопровод" №2 за Турция”, ”Газификация на гр. Крива Паланка, Р Македония”, газоразпределителни мрежи и съоръжения за повече от 25 населени места в България, както и вътрешносградни газови инсталации за промишлени, обществени и жилищни обекти.
Участвал е в създаване на нормативната база за газификация в България.

Иван Христозов
Директор на Дирекция "Кадастър и геодезия"

Завършил е Висшия институт по архитектура и строителство - гр. София, специалност "Земеустройство". Има удостоверена пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, както и правоспособност по Закона за кадастъра и имотния регистър.

В продължение на 18 години работи в областта на устройственото планиране и поземлената реформа. Участва в разработването и внедряването на система за компютърна обработка и създаване на цифров модел на кадастъра.

От 1996 г. е в ОВЕРГАЗ като Началник отдел "ГИС" и ръководи създаването на цифров модел на населени места за нуждите на проектирането на газоразпределителни мрежи, разработване на Подробни устройствени планове за извънселищни трасета на газопроводи, геодезични дейности и изработване на екзекутиви на газопроводни мрежи.

Мая Младенова
Директор на Дирекция "Фирмено развитие"

Завършила е Висшия институт по архитектура и строителство – гр. София, специалност "Промишлено и гражданско строителство". Има удостоверена пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Притежава European Business Competence* License и сертификат за вътрешен одитор на системи за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2000. Преминала е специализация по Управление на проекти по метода TenStep.

Ползва английски и руски език.

В продължение на 10 години работи в "Металургпроект" като проектант по част "ПОИС" (Проект за организация и изпълнение на строителството) на обекти на черната и цветната металургия.

В ОВЕРГАЗ постъпва през 1997 г. като проектант. Разработва Проекти за организация и изпълнение на строителството за газификацията на редица населени места, за магистрални газопроводи и съоръжения към тях като Транзитен газопровод № 2 за Турция, участък от с. Недялско до КС Странджа, както и проекти за "Временна организация на движението".

От 2000 г. заема длъжността "Главен специалист Оферти и договори", а от 2002 г. е longines elegance replica watches Директор "Фирмено развитие" на "ГАЗТЕК БГ" АД.

Основните приоритети на дирекцията са управление на сключените договори, краткосрочно и дългосрочно производствено и финансово планиране, маркетинг мениджмънт, внедряване на управленски системи, фирмени стандарти и системи по качеството.

Красимир Илиев
Началник отдел "Газови съоръжения и инсталации"

Завършил е Технически университет – София, специалност "Хидро- и пневмотехника". Има удостоверена пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Започва трудовия си път в ОВЕРГАЗ през 1995 г. като проектант, впоследствие Началник отдел "Съоръжения".

От 2002 г. е Главен проектант "Газови инсталации" в "ГАЗТЕК БГ" АД. Ръководи проектирането на АГРС, газорегулаторни и измервателни съоръжения и сградни газови инсталации, участва в проектирането на обект Газово находище Галата. Технологични съоръжения.

Ивайло Илиев
Началник отдел „Геодезия и топография 1”
Завършил е Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия– София, специалност „Геодезия, Фотограметрия и Картография ". Притежава пълна проектанска правоспособност и правоспособност за извършване на дейности по кадастъра. Преминал zenith heritage replica watches е специализация по Управление на проекти по метода TenStep.

В продължение на 5 години работи като геодезист  и проектант. В Овергаз replica chopard happy diamonds watches постъпва през 1997 г. като проектант-геодезист, а година по-късно е вече ръководител група. В "Газтек БГ" АД е от 2005 г., а от 2007 г. е началник отдел "Геодезия и топография".
Веселин Петров
Началник отдел „Геодезия и топография 2”
Завършил е Висшия институт по архитектура и строителство – София, специалност "Земеустройство". Притежава пълна проектанска правоспособнот и правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.

Над 10 години работи като проектант и водещ проектант.
В ОВЕРГАЗ е от 1998 г. като проектант, а от 2005 г. е главен специалист „Геодезия и топография”, в "ГАЗТЕК БГ" АД. Към настоящия момент е Началник отдел „Геодезия и топография”.

Георги Кръстев
Началник отдел "Екзекутиви"
Завършил е Висшия институт по архитектура и строителство – София, специалност "Геодезия".
 
В продължение на 20 години работи в "ИСО АГРОКОМПЛЕКТ", като проектант,ръководител група, водещ проектант и съветник по строителство на хидро-енергиен и хидро-мелиоративен обект НС Саура-АР в  Сирия.

В ОВЕРГАЗ е от 1995 г. като проектант и ръководител група. В "ГАЗТЕК БГ" АД е от 2005 г., а от 2007 г. е Началник отдел „Екзекутиви”.
Иво Евтимов
Зам. началник отдел "Архитектура и развитие на ГРМ"
Завършил е Минно-Геоложки Университет “Св. Иван Рилски” – гр. София, специалност " Сондиране и добив на нефт и газ”. Има удостоверена пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Преминал е специализация по Управление на проекти по метода TenStep.

 В ОВЕРГАЗ е от 1998 г. Заемал е длъжностите проектант, главен специалист „Проектиране” и Началник отдел „Архитектура и развитие на ГРМ”. От 2005 г. е Зам. Началник отдел „Архитектура и развитие на ГРМ” в "ГАЗТЕК БГ" АД.

Екатерина Младенова
Началник отдел "Технологични съобщителни кабелни мрежи"
Завършила е Институтът по съобщения - Москва, специалност "Съобщителна техника".

Над 20 години работи като ръководител група и главен проектант на телекомуникационни мрежи и съоръжения. 6 години заема длъжността Началник отдел „Развитие” в БТК, след което за 2 години е на длъжност Началник отдел „Технологична кабелна мрежа” във фирма „Вестител”.

От 2006 г. е  Началник отдел „ТСКМ” в "ГАЗТЕК БГ" АД.   
Мариета Ларкер
Началник отдел "Маркетинг, планиране и договаряне"
Завършила е Висшия институт по архитектура и строителство - гр. София, специалност "Пътно строителство". Има удостоверена пълна проектанска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

В продължение на 11 години работи в "Химкомплект Инженеринг", където проектира вътрешнозаводскипътища, строителните работи по подземните междуцехови комуникации, строителна част на магистрални газопроводи.

В ОВЕРГАЗ е от 1997 г. като проектант, ръководител група и главен специалист, а от 2007 г. е Началник отдел„Маркетинг, планиране и договаряне” в "ГАЗТЕК БГ" АД.
[1]