"ГАЗТЕК БГ" АД - Българският център за газови технологии е създаден през 1995 г. с акционери ОВЕРГАЗ и GASTECNV Холандия и с предмет на дейност подпомагане процеса на стандартизация, сертификация на материали, тръбопроводни системи, разходомери, системи за контрол на безопасност, уреди и процеси, изпитвания cartier pasha seatimer replica watches и проверки, изследователска и развойна дейност, консултация и сертификация на системи за управление на качеството, обучение и подготовка на кадри.

В първите години основната цел на дружеството е проучване и прилагане на холандския опит в газификацията на населени места. В този период са преведени на български език и адаптирани значителен брой стандарти, водещи специалисти са получили достъп до съвременното европейско know-how в тази непозната за нашата страна област.

В рамките на действащото тогава законодателство "ГАЗТЕК БГ" АД осъществява технически надзор на изгражданите от ОВЕРГАЗ газопроводни мрежи, извършва обследвания на съществуващи газопроводи, обучава и сертифицира специалисти и фирми за работа с природен газ.

От началото на 2001г. "ГАЗТЕК БГ" АД е оправомощен от Държавната агенция за стандартизация и метрология да осъществява технически надзор на вътрешни газови инсталации в жилищни, административни и обществени сгради.

През м. април 2002 г. към структурата на дружеството се включва дейността "Проектиране", която се развива в ОВЕРГАЗ от 1992 г. В резултат на развитието на газификацията в България, от 2000 г. започна проектиране на вътрешно – сградни газови инсталации

2003 година бележи особено значими за развитието на дружеството събития:

- включване в структурата на направление "Екология и устойчиво развитие";

- обособяването на Учебен център за газови технологии и лицензирането му от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО);

- оправомощаване от Държавната агенция за метрология и технически надзор на Метрологичната подвижна лаборатория за проверка на разходомери за природен газ – уникално за България съоръжение, резултат от ползотворното сътрудничество с GASTEC NV Холандия

Следвайки стратегията за развитие одобрена от акционерите, днес "ГАЗТЕК БГ" АД е дружество с над 80 висококвалифицирани служители, лидер в областта на газовите технологии.