–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П

"√ј«“≈  Ѕ√" јƒ - Ѕългарски€т център за газови технологии е създаден през 1995 г. с акционери ќ¬≈–√ј« и GASTECNV ’оланди€ и с предмет на дейност подпомагане процеса на стандартизаци€, сертификаци€ на материали, тръбопроводни системи, разходомери, системи за контрол на безопасност, уреди и процеси, изпитвани€ cartier pasha seatimer replica watches и проверки, изследователска и развойна дейност, консултаци€ и сертификаци€ на системи за управление на качеството, обучение и подготовка на кадри.

¬ първите години основната цел на дружеството е проучване и прилагане на холандски€ опит в газификаци€та на населени места. ¬ този период са преведени на български език и адаптирани значителен брой стандарти, водещи специалисти са получили достъп до съвременното европейско know-how в тази непозната за нашата страна област.

¬ рамките на действащото тогава законодателство "√ј«“≈  Ѕ√" јƒ осъществ€ва технически надзор на изгражданите от ќ¬≈–√ј« газопроводни мрежи, извършва обследвани€ на съществуващи газопроводи, обучава и сертифицира специалисти и фирми за работа с природен газ.

ќт началото на 2001г. "√ј«“≈  Ѕ√" јƒ е оправомощен от ƒържавната агенци€ за стандартизаци€ и метрологи€ да осъществ€ва технически надзор на вътрешни газови инсталации в жилищни, административни и обществени сгради.

ѕрез м. април 2002 г. към структурата на дружеството се включва дейността "ѕроектиране", ко€то се развива в ќ¬≈–√ј« от 1992 г. ¬ резултат на развитието на газификаци€та в Ѕългари€, от 2000 г. започна проектиране на вътрешно Ц сградни газови инсталации

2003 година бележи особено значими за развитието на дружеството събити€:

- включване в структурата на направление "≈кологи€ и устойчиво развитие";

- обособ€ването на ”чебен център за газови технологии и лицензирането му от Ќационалната агенци€ за професионално образование и обучение (Ќјѕќќ);

- оправомощаване от ƒържавната агенци€ за метрологи€ и технически надзор на ћетрологичната подвижна лаборатори€ за проверка на разходомери за природен газ Ц уникално за Ѕългари€ съоръжение, резултат от ползотворното сътрудничество с GASTEC NV ’оланди€

—ледвайки стратеги€та за развитие одобрена от акционерите, днес "√ј«“≈  Ѕ√" јƒ е дружество с над 80 висококвалифицирани служители, лидер в областта на газовите технологии.