Политика по управление


”ГАЗТЕК БГ” АД разработва качествени, надеждни и безопасни инженернирешения, проекти на сгради, съоръжения и обекти на техническата инфраструктура,както и технологии, свързани с използването u-boat flightdeck replica watch на природния газ.

 ”ГАЗТЕК БГ” АД е иновационна компания, която проучва и прилаганай-добрата европейска и световна бизнес практика, за да постига постоянноусъвършенстване на технологиите, персонала и продуктите си и да допринася заустойчивото развитие на икономиката, околната среда и обществото.

 За утвърждаването си като високопроизводителна,конкурентоспособна и ефективна компания, ”ГАЗТЕК БГ” АД  е изградил, внедрил и поддържа Интегрирана системаза piaget polo replica watches управление в съответствие с изискванията на ENISO9001:2008, SA 8000:2008 и ENISO 14001:2004, която подлежи на периодиченпреглед, актуализация и непрекъснато подобряване.

 Политикатапо управление  на „ГАЗТЕК БГ” АД себазира на разбирането че:

  • качеството е равнозначно настепента на удовлетворение на клиента
  • социалната отговорност е неделимачаст от съвременната бизнес етика и допринася за хармоничното и устойчиворазвитие на обществото
  • ефективното използване на ресурсите, опазването иподобряването на околната среда са елемент от фирмената култура

 Нашата основна цел е

 ”ГАЗТЕК БГ” АД да се утвърди като социалноотговорна компания, лидер на българския пазар на услуги в областта на газовитетехнологии, коректен tag heuer monaco replica watches и предпочитан партньор, познаващ потребностите на своитеклиенти и удовлетворяващ компетентно техните изисквания.

 Ръководството на дружеството щеработи за постигането на тази цел чрез:

  • Непрекъснато усъвършенстване иповишаване качеството на предлаганите услуги при стриктно спазване на приложимотозаконодателство;
  • Поддържане на коректносътрудничество с клиентите за максимално удовлетворяване на техните изискванияи очаквания, взаимоизгодно и дългосрочно партниране с доставчиците на стоки иуслуги;
  • Внедряване на съвременните добрипрактики в организацията на управление за гарантиране на постоянен контролвърху процесите и за повишаване на икономическата ефективност на дейността;
  • Рационално използване на всички природниресурси, разделно събиране и рециклиране на отпадъци, включително излязло отупотреба електрическо и електронно оборудванеипредотвратяване замърсяването на околната среда в резултат на инциденти;
  • Ефективно управление наработната среда за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд иминимизиране на рисковете при изпълнение на дейностите и процесите;
  • Стриктно спазване на трудовотои осигурителното законодателство, свързаното с безопасността на труда, соколната среда, както и на други приложими изисквания;
  • Уважение на правата на човека и неговите основни свободи,определени във Всеобщата декларация за правата на човека, защита наобщоприетите ценности;

 Ръководството на „ГАЗТЕК БГ” АД  работи за създаване на среда с повишенаотговорност към replica jaeger lecoultre master watches качеството на предлаганите услуги, за поддържане на високпрофесионализъм на всички нива и изграждане на съпричастност към резултатите отдейността на дружеството.

 Ръководството на „ГАЗТЕК БГ” АД  полага усилия за намаляване на вреднотовъздействие върху околната среда и провеждане на дейности, насочени към нейнотовъзстановяване, запазване и подобряване.

 Ръководството на „ГАЗТЕК БГ” АД  не допуска и не подкрепя използването надетски и принудителен труд, както и всички форми на дискриминация по поводраса, националност, религия, пол, сексуална ориентация, политически възгледи,възраст.

 

ВалентинСтанчев

Изпълнителендиректор

03.04.2012 г.

Издание 04