Политика по управление


”ГАЗТЕК БГ” АД разработва качествени, надеждни и безопасни инженерни решения, проекти на сгради, съоръжения и обекти на техническата инфраструктура, както и технологии, свързани с използването на природния газ.

 ”ГАЗТЕК БГ” АД е иновационна компания, която проучва и прилага най-добрата европейска и световна бизнес практика, за да постига постоянно усъвършенстване на технологиите, персонала и продуктите си и да допринася за устойчивото развитие на икономиката, околната среда и обществото.

 За утвърждаването си като високопроизводителна, конкурентоспособна и ефективна компания, ”ГАЗТЕК БГ” АД  е изградил, внедрил и поддържа Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на EN ISO 9001:2008, SA 8000:2008 и EN ISO 14001:2004, която подлежи на периодичен преглед, актуализация и непрекъснато подобряване.

 Политиката по управление  на „ГАЗТЕК БГ” АД се базира на разбирането че:

  • качеството е равнозначно на степента на удовлетворение на клиента
  • социалната отговорност е неделима част от съвременната бизнес етика и допринася за хармоничното и устойчиво развитие на обществото
  • ефективното използване на ресурсите, опазването и подобряването на околната среда са елемент от фирмената култура

 Нашата основна цел е

 ”ГАЗТЕК БГ” АД да се утвърди като социално отговорна компания, лидер на българския пазар на услуги в областта на газовите технологии, коректен и предпочитан партньор, познаващ потребностите на своите клиенти и удовлетворяващ компетентно техните изисквания.

 Ръководството на дружеството ще работи за постигането на тази цел чрез:

  • Непрекъснато усъвършенстване и повишаване качеството на предлаганите услуги при стриктно спазване на приложимото законодателство;
  • Поддържане на коректно сътрудничество с клиентите за максимално удовлетворяване на техните изисквания и очаквания, взаимоизгодно и дългосрочно партниране с доставчиците на стоки и услуги;
  • Внедряване на съвременните добри практики в организацията на управление за гарантиране на постоянен контрол върху процесите и за повишаване на икономическата ефективност на дейността;
  • Рационално използване на всички природни ресурси, разделно събиране и рециклиране на отпадъци, включително излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и предотвратяване замърсяването на околната среда в резултат на инциденти;
  • Ефективно управление на работната среда за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и минимизиране на рисковете при изпълнение на дейностите и процесите;
  • Стриктно спазване на трудовото и осигурителното законодателство, свързаното с безопасността на труда, с околната среда, както и на други приложими изисквания;
  • Уважение на правата на човека и неговите основни свободи, определени във Всеобщата декларация за правата на човека, защита на общоприетите ценности;

 Ръководството на „ГАЗТЕК БГ” АД  работи за създаване на среда с повишена отговорност към качеството на предлаганите услуги, за поддържане на висок професионализъм на всички нива и изграждане на съпричастност към резултатите от дейността на дружеството.

 Ръководството на „ГАЗТЕК БГ” АД  полага усилия за намаляване на вредното въздействие върху околната среда и провеждане на дейности, насочени към нейното възстановяване, запазване и подобряване.

 Ръководството на „ГАЗТЕК БГ” АД  не допуска и не подкрепя използването на детски и принудителен труд, както и всички форми на дискриминация по повод раса, националност, религия, пол, сексуална ориентация, политически възгледи, възраст.

 

Валентин Станчев

Изпълнителен директор

03.04.2012 г.

Издание 04